o przedsięwzięciu | about

SENSTER 2.0 Reaktywacja rzeźby cybernetycznej autorstwa Edwarda Ihnatowicza.

Przywracamy do życia jedno z założycielskich dzieł sztuki nowych mediów. Senster został wykonany na zamówienie firmy Philips pod koniec lat 60. przez Edwarda Ihnatowicza rzeźbiarza polskiego pochodzenia pracującego w Londynie.

Projekt realizowany przez Wydział Humanistyczny AGH, przy współpracy z Wydziałami EAIiIB i IMiR AGH oraz Wydziałem Intermediów ASP. Pomysł i opieka kuratorska Anna Olszewska.

W kwietniu 2017 roku rzeźba została zakupiona przez AGH od poprzedniego właściciela ─ firmy Delmeco Group działającej na terenie Holandii. Obecnie znajduje się na Wydziale Humanistycznym AGH w Krakowie. Rozpoczynamy prace nad jej odnowieniem.

SENSTER to stalowa konstrukcja o długości pięciu metrów. Zooid. Masyw rzeźby reagował na dźwięki i ruch w otoczeniu za pośrednictwem zestawu mikrofonów i czujników dopplerowskich. Porządek interakcji regulowany był przez program napisany w asemblerze i wczytywany do komputera zaprojektowanego przez firmę Philips.

Praca, choć ważna, przestała funkcjonować w połowie lat 70. Obecnie uznawana jest za jedno z zaginionych założycielskich dzieł sztuki mediów.

Uzyskaliśmy zgodę na odrestaurowanie pracy od koncernu Philips, pierwszego właściciela SENSTERA. Skontaktowaliśmy się ze spadkobiercami Edwarda Ihnatowicza. Odnaleźliśmy resztki konstrukcji na terenie Holandii, w miejscowości Colijnsplaat. Sporządziliśmy trójwymiarowy skan szkieletu. Zgromadziliśmy materiały archiwalne dotyczące pracy oraz jej historii, fragmenty kodów regulujących interakcje instalacji, a także wywiady ze świadkami wydarzeń. Wynegocjowaliśmy zakup, a następnie sprowadziliśmy rzeźbę do Krakowa.

Po zakończeniu renowacji rzeźbę będzie można oglądać w gmachu głównym AGH, przy al. Mickiewicza 30 w Krakowie.

Więcej informacji na:

SENSTER w latach 70
o zaginionym dziele sztuki, raport tate modern
o edwardzie ihnatowiczu
archiwalia zebrane przez alexa zivanovica

SENSTER 2.0 Reactivation of a large scale cybernetic sculpture by Edward Ihnatowicz.

We are reviving one of the new media pioneering works of art.

Senster was created to order, on behalf of the Philips health technology company at the end of the 1960s by Edward Ihnatowicz, a sculptor of Polish origin working in London.

The project is carried out at the Humanities Faculty at Cracow AGH University of Science and Technology in partnership with the EAIiIB i IMiR departments at AGH and Faculty of Intermedia at the Academy of Fine Arts in Cracow. Curated by Anna Olszewska.

The sculpture was purchased in April 2017 by AGH from its previous owner, Delmeco Group company based in the Netherlands. At present it is housed at the Humanities Faculty where work on its renovation has commenced.

SENSTER comprises a 5-meter long steel construction, Zooid. It was constructed to react, thanks to a set of microphones and Doppler sensors, to sound and motion in its surroundings. The interaction sequence was regulated by a program written in Assembler and encoded into a computer designed by Philips.

Although it is an artwork of great significance, the sculpture stopped working in the mid-1970s. It is presently regarded as one of the lost pioneering works of the new media.

The restoration is being carried out with permission from Philips, the first owner of SENSTER. We have also been in touch with Ichnatowicz’s heirs. We have found the remains of the piece in Colijnsplaat, a town in the Netherlands. Having made a 3-D scan of the skeleton we have collected archival material recording the creation and functioning of the piece, fragments of the original codes regulating its interactions, as well as interviews with those involved in the history of the sculpture. Following successful sale negotiations the sculpture found its way to Cracow.

When the restoration is completed SENSTER will be exhibited in the main building of AGH at Mickiewicza 30 in Cracow.